Y Prosiect

Gall y prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol gefnogi eich mab/merch i ddod yn fwy annibynnol yn eu bywydau fel oedolion, a gall hefyd eich cefnogi chi fel rhieni neu aelodau teuluoedd gyda chyngor, cefnogaeth ac arweiniad.

Mae ffocws y prosiect ar Gynllunio Seiliedig ar y Person, a bydd staff yn gweithio'n agos â phobl ifanc a chi, fel eu teuluoedd i helpu i ddatblygu cynllun trawsnewid. Bydd y cynllun hwn yn helpu pobl ifanc i nodi lle maent am fod yn y dyfodol o safbwynt cyflogaeth, byw'n annibynnol, addysg, perthnasoedd a gweithgareddau hamdden. Yna bydd staff y prosiect yn defnyddio'r cynllun hwn i drefnu gweithgareddau a hyfforddiant i gefnogi'r cynllun trawsnewid, a'r nodau sydd wedi'u cofnodi ynddo.

I fod yn gymwys am y prosiect rhaid i bobl ifanc fod rhwng 14-19* oed ac ag anabledd
dysgu, anghenion dwys a chymhleth neu anhwylder sbectrwm awtistig a byw yn, neu
fynychu'r ysgol yn un o'r awdurdodau lleol y mae'r prosiect yn gweithio ynddo, sef:

• Pen-y-bont at Ogwr
• Caerffili
• Sir Gaerfyrddin
• Merthyr
• Castell-nedd Port Talbot
• Sir Benfro
• Rhondda Cynon Taf
• Abertawe
• Torfaen

*Mewn rhai amgylchiadau gall y prosiect barhau i weithio gyda phobl ifanc hyd at 25 oed.

Gellir gwneud cyfeiriadau i'r prosiect gan unrhyw un, gan ddefnyddio'r ffurflenni cyfeirio y gellir eu cael yma. Dylech anfon eich ffurflen i'ch tîm lleol, mae eu manylion cyswllt ar ein Tudalen Cysylltiadau'r Prosiect.