Newyddlenni a Gwybodaeth

(pdf)

Cyflwyniad
Angela Kenvyn, Rheolwr y Prosiect yn cyflwyno'n newyddlen olaf.
Cyfleoedd Gwirioneddol, Bywydau Gwirioneddol
Wrth i'r prosiect presennol ddod i ben, edrychwn ar sut rydym wedi dathlu cyflawniadau a rhannu arfer da.
Gwerthuso Cyfleoedd Gwirioneddol
Canolfan Anableddau Dysgu Cymru yn rhannu canfyddiadau o'u hastudiaeth ar adolygiadau blynyddol.
Safbwynt Rhiant
Sue Bird yn rhannu ei barn ar agwedd Cyflogaeth â Chefnogaeth y prosiect.

Ebrill 2014 (pdf)

Yn y Rhifyn Hwn

 Payne yn ennill Gwobr Diana pwysig

Cyfranogwr Cyfleoedd Gwirioneddol yn cario tortsh y Gymanwlad

Gwobrau Arwyr Awtistiaeth 2014

Hyder

Profiad Hannah o Gyfleoedd Gwirioneddol

Llwyddiant Cyflogaeth

Hyfforddiant a DigwyddiadauMawrth 2014 (pdf)

Yn y Rhifyn Hwn

 

Cyflwyniad

 

Manteision Hyfforddiant Teithio

 

Game On yn Abertawe

 

Dimensiwn Newydd i Fentora Cymheiriaid

 

Hyfforddiant a Digwyddiadau
Chwefror 2014 (pdf)

Yn y Rhifyn Hwn

 • Cyflwyniad
 • Prosiect Enable, yr Hanes Hyd yn Hyn....
 • Daniel yn cael ei Ddewis ar gyfer Sgwad Prydain
 • Hyfforddiant a DigwyddiadauNeweddlyn Ionawr 2014 (pdf)

Yn y rhifyn hwn 
 • Cyflwyniad
 • Llwyddiant Gwaith i Ricky Robinson
 • Crynodeb o Newyddion Caerffili
 • Sesiynau i Rieni yn Sir Benfro
 • Dathliadau yn Sir Gaerfyrddin
 • Hyfforddiant a Digwyddiadau

Neweddlyn Rhagfyr 2013 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

 • Cyflwyniad
 • Cynhadledd Mi a Thi 2013
 • Effaith Cyfleoedd Gwirioneddol ym Merthyr Tudful
 • Lansio Grŵp Cymdeithasol Awtistiaeth yn Abertawe
 • Cinio Ymadawyr yn Hwyluso symud i'r coleg
 • Hyfforddiant a Digwyddiadau

 Newddlyn Mehefin 2013 (pdf)

Yn y rhifyn hwn:

 • Cyflwyniad
 • Gwerthusiad: y stori hyd yn hyn
 • Technoleg Seiliedig ar Ystum
 • O Gyfranogwr i Fentor Cymheiriaid
 • Effaith Cyfleoedd Gwirioneddol o fewn Awdurdodau Lleol

 

Cyfleoedd Gwirioneddol Newyddlen Ebrill 2013 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

Cyflwyniad

Cefnogi Pobl Ifanc a Phrofedigaeth

Hysbysrwydd y Farchnad Lafur
Hawliau a Chyfrifoldebau Plant

Diwygiadau Lles

Ymwybyddiaeth am Gyffuriau

Hyfforddiant a

 

Neweddlyn Ionawr 2013 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

Cyflwyniad

Golwg ar rai o'r Newidiadau Lles sydd ar y gweill.

Cefnogaeth i deuluoedd

Manylion rhai o'r sefydliadau sy'n cynnig cefnogaeth arbenigol i deuluoedd â phlant ag anableddau.

Cynllunio Seiliedig ar y Person

Canllaw i gynllunio seiliedig ar y person a sut gall teuluoedd gefnogi cynlluniau seiliedig ar y person eu perthynas.

Hyfforddiant a digwyddiadau

Rhestr o hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y gweill.

 

Newyddlen Rhagfyr 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

Cyflwyniad

Luke Gerrard, cyfranogwr y prosiect yn dangos ei waith am y tro cyntaf

Cwrs Preswyl Cyfleoedd Gwirioneddol 2012

Person ifanc o Ferthyr yn dweud wrthym am ei phrofiad hi ar gwrs preswyl 2 ddiwrnod Cyfleoedd Gwirioneddol.

Hyrwyddo'r prosiect yn Sir Gaerfyrddin

Sir Gaerfyrddin yn trefnu digwyddiad i gyflogwyr yn y gobaith o sicrhau dyfodol y prosiect yn ardal sir Gaerfyrddin

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y gweill

Cyfleoedd Gwirioneddol Tachwedd 2012 (pdf)

 

Yn y rhifyn hwn

 

Cyflwyniad

Gwybodaeth am yr ymgynghoriad Strategaeth Gofal, Wythnos Gwrth-Fwlio 2012 , Cynhadledd Allwedd i'ch Cartref Anabledd Dysgu Cymru.

Newyddion y Timau Both

Diweddariadau gan Ferthyr, Castell-nedd a Chaerffili. Mae mwy o newyddion both gan RhCT a Sir Gaerfyrddin ar gael ar ein gwefan..


Hyfforddiant a Digwyddiadau

Hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y gweill

 

(pdf)

Yn y rhifyn hwn


Cyflwyniad

Cyflwyniad arbennig gan Gerraint Jones-Griffiths


Wythnos Gwaith Ieuenctid 2012

Cysylltu Diwylliannau - pobl ifanc yn ysgrifennu am eu profiad o chwaraeon a'r gemau Olympaidd

Adolygu Ffilmiau

Pobl ifanc Caerffili yn rhoi cynnig ar adolygu ffilmiau

Cwrs Preswyl 2012

Trosolwg o gwrs preswyl Cyfleoedd Gwirioneddol 2012


3 Sefydliad y dylai pob Person Ifanc Wybod Amdanynt

Golwg ar MEIC, NYAS a CLIC ar-lein


Tudalen Hwyl

Gemau a phosau er hwyl!


Hyfforddiant a Digwyddiadau

Hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect

Neweddlyn Medi 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

Cyflwyniad

Y diweddaraf gan Gyfleoedd Gwirioneddol, Mission to Lars a Chynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru


Stori Richard

Stori am sut mae Richard Davey wedi cymryd camau mawr tuag at ddod yn annibynnol, diolch i dîm both Castell-nedd


Profiad Gwaith Corey

Corey Richardson yn dweud wrthym am ei brofiad gwaith â chefnogaeth diweddar gydag Anabledd Dysgu Cymru

 

Byw'n Iach yng Nghaerffili

Tîm Both Caerffili yn cynnal diwrnod byw'n iach


Hyfforddiant & Digwyddiadau

Hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y gweill

 

Newddlyn Awst 2012 (pdf)

Yn rhifyn hwn

Cyflwyniad

Ymgynghoriad IDP, adnoddau Rheoli Arian Barclays ac adroddiad ymgyrchu 'Out of Sight'.


Ymgyrchu dros Newid

Jamie Bolling yn trafod yr angen i newid y polisi ar fyw'n annibynnol a'r angen i symud i ffwrdd oddi wrth sefydliadau.


Cyflogaeth â Chefnogaeth

Mae Elite yn gweithio gyda rhieni, gofalwyr, cyflogwyr a phobl ifanc i sicrhau cyflogaeth â thâl.

 

Mentoriaid Cymheiriaid

Newydd Y Mentor Cymheiriaid newydd Lucy Harris yn goresgyn gwahaniaethau diwylliannol!

Hyfforddiant & Digwyddiadau

 

Hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y gweill

 

Newyddlen Gorffennaf 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

Cyflwyniad

Cynadleddau'r prosiect, lansiad swyddogol y wefan a rheoliadau newydd ar egwyliau i ofalwyr.

Newyddion Timau Both

Diwrnod profiad gyrru i Alex yng Nghaerffili a hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd i Fentoriaid Cymheiriaid Pen-y-Bont ar Ogwr

Teuluoedd â Phlant Anabl a Thlodi Plant

Ymchwil newydd gan Cysylltu â Theulu a'r Gronfa Teuluoedd yn dangos ffigurau sy'n peri gofid

Gwasanaeth Ymgynghorol Budd-daliadau

Gwasanaeth newydd gan Mencap Cymru ar gyfer cefnogaeth ynghylch budd-daliadau.

 

Neweddlyn Mehefin 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

 

Cyflwyniad
Cynhadledd Flynyddol Cyfleoedd Gwirioneddol.

 

Cyffro Olympaidd
Llwyddiant Sgïo Olympaidd Arbennig yn Sir Gaerfyrddin.

 

All Aboard
Diweddariad ar Her Cludiant All Aboard gan Anabledd Cymru.

 

Mentoriaid Cymheiriaid
Manteision cefnogaeth mentoriaid cymheiriaid a sut mae'n effeithio ar gyflogaeth a hyfforddiant

 

Trawsnewidiadau RNIB Cymru
Trosolwg o gefnogaeth gan Swyddog Trawsnewid RNIB Cymru

 

Gwyliau Can Do
Mae Lisa Newton yn helpu teuluoedd i ddod o hyd i lety gwyliau hygyrch.

 

Hyfforddiant a Digwyddiadau
Rhestr o hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y gweill

Newddlyn Mai 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

 

Cyflwyniad
Cyflwyniad i rifyn arbennig newyddlen y mis hwn

 

Caerffili, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd
Y timau both hyn yn trafod pwysigrwydd cyswllt teuluol

 

Abertawe a RhCT
Golwg ar bobl ifanc unigol sydd wedi cael effaith

 

Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Thorfaen
Yn trafod pwysigrwydd gweithgareddau cynhwysiad ieuenctid

 

Merthyr
Golwg ar weithio mewn partneriaeth da

 

Hyfforddiant a Digwyddiadau
Rhestr o hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y gweill

Neweddlyn Ebrill 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

 

Cyflwyniad
Ebrill yw'r mis ar gyfer ymwybyddiaeth am fudd-daliadau ac awtistiaeth!

 

Cyfleoedd Gwirioneddol yn Cymdeithasu!
Mae Cyfleoedd Gwirioneddol nawr ar Facebook a Twitter

 

Teuluoedd yn Gyntaf
Diweddariad ar Teuluoedd yn Gyntaf gan Zoe Richards

 

Llwyddiant i Gerraintt
Y cyfranogwr prosiect Geraint yn cael ei ethol!

 

Hyfforddiant a Digwyddiadau
Rhestr o hyfforddiant a digwyddiadau ar y gweill

Neweddlyn Mawrth 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

 

Cyflwyniad
Cynadleddau, Ymgynghoriadau a Digwyddiadau!

 

Adeiladu Perthnasoedd drwy'r Awyr Agored
Carrie Needs o Abertawe yn siarad am ei phrofiad yn Rhosili!

 

Yn yr Awyr Agored yn Sir Benfro
Gan aros gyda'r thema awyr agored, cawn glywed hanes Sir Benfro.

 

Arolwg y Prosiect
Gwybodaeth gan y Tîm Ymchwil

 

Hyfforddiant a Digwyddiadau
Rhestr o hyfforddiant a digwyddiadau'r prosiect sydd ar y  gweill.

Neweddlyn Chwefror 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

 

Cyflwyniad
Bothau Newydd, Ymgynghoriadau ac Adnoddau am Ddim.

 

AC yn ymweld â Chyfleoedd Gwirioneddol
Y Dirprwy Weinidog Sgiliau yn cymryd rhan mewn cyflwyniad prosiect.

 

Canlyniadau Positif
Rhai straeon positif gan bobl ifanc Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr.

 

Cyfleoedd Cymdeithasol
Torfaen yn dechrau grŵp gweithgareddau penwythnos.

 

Hyfforddiant a Digwyddiadau
Rhestr o'r hyfforddiant a'r digwyddiadau sydd ar y gweill.

Neweddlyn Ionawr 2012 (pdf)

Yn y rhifyn hwn

 

Cyflwyniad
Blwyddyn Newydd Dda, Timau Both Newydd a digwyddiadau cyffrous Mencap Cymru.

 

Camau Bach, Llwyddiannau Mawr!
Golwg ar lwyddiannau personol un person ifanc o Ferthyr.

 

Syniadau PCP
Joe o Gaerffili yn rhannu offeryn PCP creadigol.

 

Diwrnod Gwybodaeth Sir Gaerfyrddin
Trosolwg o lwyddiant diwrnod gwybodaeth Sir Gaerfyrddin

 

Ymchwil Prosiect
Trosolwg cryno o Dîm Ymchwil Cyfleoedd Gwirioneddol

 

Hyfforddiant a Digwyddiadau
Rhestr o'r hyfforddiant a'r digwyddiadau sydd ar y gweill