Beth yw Cyfleoedd Gwirioneddol?

Mae'r prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol yn fenter aml-agwedd sy'n cefnogi pobl ifanc drwy'r trawsnewid i fod yn oedolion gan ddefnyddio model cefnogaeth blaengar a chynhwysfawr. Mae gwaith y prosiect yn canolbwyntio ar Gynllunio Seiliedig ar y Person a datblygu'r person 'cyfan'.

Rhoddir cefnogaeth uniongyrchol i bobl ifanc yn seiliedig ar bum llwybr yn y trawsnewid i fod yn oedolyn, yn cwmpasu meysydd gwahanol mewn bywyd, yn cynnwys; Dysgu Gydol Oes, Byw'n Annibynnol, Cyfleoedd Hamdden, Perthnasoedd a Chyflogaeth. Cyflawnir hyn drwy'r ymyraethau
canlynol:

• Cynllunio Trawsnewid
• Cynllunio Seiliedig ar y Person & Chyswllt Teuluol
• Paratoi ar gyfer Gwaith & Chefnogi Cyflogaeth (Darparwyd gan Elite, Remploy, NAS a Mencap)
• Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol
• Cynhwysiad Ieuenctid & Datblygu Mentoriaid Cymheiriaid
• Cefnogaeth Seicolegol & Rheoli Ymddygiad

Mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi'n anuniongyrchol drwy hyfforddi a recriwtio mentoriaid cymheiriaid. Mae gan bob tîm Cyfleoedd Gwirioneddol gydlynydd mentoriaid cymheiriaid sy'n hyfforddi cydweithwyr a chymheiriaid ym mywyd y person ifanc i allu ei gefnogi ef/hi mewn lleoliad mwy naturiol, yn hybu gwell integreiddio i mewn i'r gweithle a'r gymuned a darparu cefnogaeth mewn ffordd fwy personol o ddewis.

Mae'r prosiect hefyd yn ceisio gwella datblygu dulliau arfer gorau ar draws Cymru ar gyfer cefnogi pobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig drwy drawsnewid, ac mae wedi contractio gwasanaethau ymchwil a gwerthuso gan Ganolfan Anableddau Dysgu Cymru er mwyn gwerthuso llwyddiant yr ymyraethau a methodoleg y prosiect a dosbarthu arfer gorau mor eang â phosib.

Bydd adnoddau ar gael, am ddim, mewn Pecyn Cymorth Cyfleoedd Gwirioneddol. Bydd y pecyn cymorth yn cynnwys gweithdrefnau gweinyddu'r prosiect yn cynnwys ffurflenni cyfeirio, swydd ddisgrifiadau a methodoleg y prosiect yn ogystal ag adnoddau PCP. Gweler y dudalen 'Adnoddau' am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer adnoddau am ddim..