Croeso i Wefan Prosiect Cyfleoedd Gwirioneddol!

Roedd y Fenter Ranbarthol AAA Pontio i Gyflogaeth (Cyfleoedd Gwirioneddol) yn brosiect oedd yn gweithio gyda phobl ifanc 14-19 oed ag anabledd dysgu, anghenion dwys neu gymhleth ac/neu Anhwylder Sbectrwm Awtistig i'w helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a dod mor annibynnol â phosibl yn eu bywyd oedolion.

Cyflenwyd Cyfleoedd Gwirioneddol rhwng Medi 2010 a Medi 2014. Gyda chefnogaeth y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, roedd y prosiect wedi'i leoli mewn 9 awdurdod lleol yn ne Cymru: Pen-y-bont, Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tudful, Nedd Port Talbot, Sir Benfro,  Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Thorfaen.

Yr asiantaethau eraill a fu'n cyflenwi agweddau eraill o'r prosiect oedd Asiantaeth Cyflogaeth gyda Chefnogaeth Elite, Anabledd Dysgu Cymru,  Mencap, Cymdeithas Awtistiaeth Cenedlaethol, Remploy, a Chanolfan Anableddau Dysgu Cymru ym mhrifysgol Caerdydd.

Gan ddefnyddio dull wedi'i ganoli ar yr unigolyn bu'r prosiect yn gweithio'n agos gyda phobl ifanc, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, i gefnogi'r bobl ifanc i gynllunio ar gyfer eu dyfodol, cynyddu eu hyder a'u sgiliau, cymryd rhan mewn amrediad eang o weithgareddau cymunedol a chyrsiau achrededig. Galluogodd 1,766 o bobl ifanc ag anabledd dysgu /ASD i wneud newidiadau cadarnhaol i'w bywydau a hyfforddi 1,096 o bobl ifanc heb anableddau i gynnig cymorth mentor cymheiriaid.

Wrth baratoi'r bobl ifanc ar gyfer gwaith fe wnaeth 71 o gyflogwyr ddarparu 1,210 o leoliadau profiad gwaith.

Gan weithio gydag awdurdodau lleol Pen-y-bont, Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tudful. Nedd Port Talbot, Sir Benfro,  Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Thorfaen, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrthi ar hyn o bryd yn gwneud cais am gyllid Ewropeaidd i ail sefydlu'r prosiect.

Caiff y wefan hon ei diweddaru pan fydd yna unrhyw newyddion.

Yn y cyfamser, os ydych yn berson ifanc, rhiant/gofalwr neu weithiwr proffesiynol sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor, cliciwch ar y tab perthnasol uchod.

Newyddion

Real Opportunities, Real Lives 2014

Real Opportunities held its 3rd annual conference "Real Opportunities, Real Lives" on June 5th 2014.

Support for Real Opportunities

Mrs V Jones, Head of the ASD Learning Support Centre at Cwmtawe Community School, Swansea, writes a letter in support of the work of the Real Opportunities project.

March & April 2014 Real Opportunities Newsletters are now availble.

March & April 2014 Real Opportunities Newsletters now available on our website..

;